Μυοεπιθηλιακά σωμάτια

Τα μυοεπιθηλιακά σωμάτια είναι τροπο­ποι­ημένα λεία μυϊκά κύτταρα, που περιβάλλουν τα αδενικά κύτταρα των τραχειοβρογχικών αδένων. Διεγειρόμενα, κυρίως με χολινεργικά ερεθίσματα, συσπώνται και προκαλούν την εκκένωση των αδενικών κυττάρων. Τα αδενικά κύτταρα των βρογχικών αδένων παράγουν συνεχώς εκκρίσεις, σαν αποτέλεσμα ενζυματικής δράσεως επί καταλλήλων υποστρωμάτων, όπως αμινοξέων, φωσφορικών κλπ. Τα σχηματιζόμενα εκκριτικά κοκκία συγκεντρώ­νο­νται στην κορυφή του κυττάρου κι εκκρίνονται στον εκφορητικό πόρο, μετά σύντη­ξη της κυτταρικής μεμβράνης, με τη μεβράνη του κοκκίου. Το βασικό τμήμα της μεμβράνης του κοκκίου καλύπτει, ακολούθως, το χάσμα που δημιουργήθηκε στην κυτταρική μεμβράνη κατά τη σύντηξη. Αποστολή τους είναι η προώθηση των κυστιδίων προς την επιφάνεια των αδένων, από όπου απλευθερώνοτναι μέσω μηχανισμού εξωκυττώσεως, προς τον εκφορητικό πόρο του αδένα.