Μοριακή διάχυση

Τυχαία κατά Brown κίνηση των μορίων αέρος σε ένα περιέκτη

βλέπε: εισπνοή