Πνευμονία μυκητιασική

Oι συχνότερες μυκητιασικές πνευμονίες απεικονίζονται στον πίνακα 1. Η διαφορική διάγνωση μεταξύ αυτών βασίζεται στην ανοσολογική τους κατάσταση, στη γεγραφική κατανομή του μικροοργανισμού, και το ιστορικό πρόσφατου ταξιδιού. Μεικές μυκητιασικές λοιμώξις,, όπως η ιστοπλάσμωση, η βλαστομύκωση, η κοκκιδιεοδομύκωση,  καταγράφονται σχεδόν αποκλειστικά στις ΗΠΑ. Παρ όλο ότι οι μυκητιασικές (και πάρασιτικές λοιμώξεις) υποστρέφονται, σχεδόν, αυτόματα, η υποτροπέςκ και οι επανλαμβανόμενες λοιμώξεις δεν αποκλείονται, κυρίως, λόγω διαταραχών της κυτταρικής άμυνας. Παρ΄όλο ότι η αμφοτερικίνη Β παραμένει η αποτλεσματικότερη θεραπεία, για τις περισσότερες μυκητιάσεις, η σύγχρονη αντιμετώπισή τους  διευκολύνεται με νέα σκευάσματα, ευκολότερης λήψεως και καλύτερης ανοχής. ΚΑράλληλα θεραπευτικά σχήματα καταχωρούθνται στον επόμενο πίνακα (1). 

θεραπευτικές επιλογές μυκητιασικής πνευμονίας επί μη ανσοκοκατεσταλμένων ασθενών
νόσος πρώτης γραμμής θεραπεία εναλλακτική
αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση κορτικοειδή+ιτρακοναζόλη ----
ασπεργίλλωμα χειρουργική αφαίρεση εμβολισμός, ιτεακοναζόλη ενδοσπηλαιική έγχυση αμοφετροκίνης
ιστοπλάσμωση
οξεία
χρόνια
 όχι θεραπεία
ιτρακοναζόλη
Itraconazole
Ketoconazole
Amphotericin B
Amphotericin B
βλαστομύκωση
οξεία
χρόνια
ιτρακοναζόλη

Amphotericin B
 

κοκκιδιοειδομύκωση
οξεία
χρόνια
ιτρανοκαζόλη Ketoconazole
Ketoconazole
Amphotericin B
παρακοκκιδιοειδομύκωση
ήπια
χρόνια
Itraconazole
Amphotericin B  ±sulfadiazine
ιτρακοναζόλη
κρυπτοκόκκωση φθριοκοναζόλη Itraconazole
Amphotericin B
μυκητιασική ρινίτις|ασπεργίλλωση|ιστοπλάσμωση|βλαστομύκωση| κοκκιδιοειδομύκωση|παρακοκκιδιοειδομύκωση|
κρυπτκόκκωση