Νόμος ηλεκτρικής ουδετερότητας ή νόμος Gibbs

Σε κάθε διάλυμα το άθροισμα των ανιόντων είναι ίσον με το άθροισμα των κατιόντων. Ο Domman απέδειξε ότι ανάμεσα σε μια ημιδιαπερατή μεμβράνη το γινόμενο ενός ζεύγους ιόντων από τη μια πλευρά της μεμβράνης είναι ίσο με το γινόμενο του ίδιου ζεύγους από την άλλη πλευρά της. Π.χ.,

Na+ . Cl-    =

 =   Na+ . Cl-

πλάσμα

μεσοκυττάριο

Στον εξωκυττάριο χώρο το άθροισμα των HCO3̄  και των πρωτεϊνικ’ων ανιόντων ονομάζονται ”ρυθμιστικές βάσεις, buffer base” και είναι η βασική παράμετρος του μεταβολικού σκέλκους της οξεοβασικής ισορροπίας« ισούται με 41 (27 HCO3̄ και 14 πρωτεΐνες). Ως ”σταθερά ιόντα” ορίζονται εκείνα που δεν μεταβάλλουν γρήγορα πυκνότητα και αυτά είναι: Na+, K+, Cl-, SO4̄, PO4̄.

 

Cations (mEq/L)

Anions (mEq/L)

                   Na+       142

            HCO3-                    27

                   K           5

           Cl-                        103

                   Ca+2          5

           HPO4-2                     2

                   Mg+2         3

          SO4-2                         1

 

         Organic Acids           6

 

          Protein                    16

                 TOTAL      155

          TOTAL                 155