Νόμος Starling c'

Καθορίζει πως γίνεται η μετακίνηση νερού από μια ημιδιαπερατή μεμβράνη, πχ., ανάμεσα στο πλάσμα και το μεσοκυττάριο χώρο:

Αν ελαττωθεί η Pκολοειδοσμωτικη, πχ., επί υπολευκωματιναιμίας, ή αν αυξηθεί η υδροστατική πίεση στο φλεβικό άκρο του τριχοειδούς, π.χ., επί καρδιακής ανεπάρκειας, τότε προκύπτει εξαγγείωση νερού και ιστικό οίδημα (πλευριτική συλλογή, σφυρών, ανά σάρκα).