Μεσοθωρακίου οπίσθιου όγκοι

 1 Νευρογενείς όγκοι |νευρογενείς όγκοι μεσοθωρκίου|
νευροϊνωμα
νευριλείμωμα (σβάννωμα, Schwannomas) όγκοι προελέυσεως από συμπαθητικά νεύρα.
γαγλιονευρώματα -συνήθως καλοήθη.  νευροβαλστώματα - συνήθως κακοήθη. συμπαθητικοβλαστώματα - συνήθως κακοήθη. παραγαγγλιονικά κύτταρα. φαιοχρωμοκύττωμα. χημοδακτώματα παραγαγγλιώματα: κακοήθη ή καλοήθη
2 Οπίσθιο μεσοθωράκιο όρια: προσθίως από το περικάρδιο, οπισθίως από το πρόσθιο χείλος της Σ.Σ. περιεχόμενα οπισθίου μεσοθωρακίουκατιούσα αορτή οισοφάγο. θωρακικός πόρος. πνευμονογαστρικό ν.λεμφαδένες μάζες οπίσθιου μεσοθωρακίου.περίπου 30% κακοήθεις Συχνότεροι είναι οι όγκοι νευρικών ελύτρων, και συνήθως καλοήθεις αντίθετα, νεοπάσματα που αναδύονται από νευρικά στοιχεία εκτός των ελύτρων συνήθως είναι κακοήθη
όγκοι οπίσθιου μεσοθωρακίου. Στα παιδιά αναπτύσσονται συνηθέστερα, γαγγλιονεύρωμα, που είναι καλοήθης όγκος  και νευροβλάστωμα, που είναι κακοήθης  νευροβλάστωμα. Είναι διαίτερα κακόηθες νεόπλασμα που αποτελείται από αδιαφοροποίητα στρόγγυλα κύτταρα, από το συμπαθητικό γάγγλιο. προσβάλλει, συνήθως, παιδιά ηλικίας <10 ετών.
στους ενήλικες, τα νευροϊνώματα και νευρειλήμώματα είναι  συχνότερα. Το νευρίνωμα εμπεριέχει κύτταρα Schwann και νευρικά κύτταρα. Αντίθετα, τα σβαννώματα αποτελούνται από κύτταρα του ελύτρου και δεν περιέχουν μευρικά κύτταρα. Αναγνωρίζονται στην 3-4η δεκαετία της ζωής,
τα νευρϊνώματα του οπίσθιου μεσοθωρακίου συνδέονται σπάνια με νευροϊνωμάτωση. Οι περισσότερες περιπτώσεις διατρέχουν ελέυθερες συμπτωμάτων.
ασβεστώσεις. Ασβεστώσεις στο οπίσθιο μεοσθωράκιο αποτελούν ένδειξη νευροεγενούς πόγκου σε παιδιά, μάλλον, παρά μετάσταση από άλλης
προέλευση
παρασπονδυλικές μάζες: φυματώματα
νευροεντερικές κύστεις εξωμυελική αιμοποίηση
4 ακτινολογικές εικόνες. διαβρώσεις πλευρών, τγόσο καλοήθεις, όσο και κακοήθεις. διατεταμένα μεσοσπονύλια τρήματα αλλοιώσεις στην οπίσθια μοίρα των σπονδύλων σκολίωση πλευριτική συλλογή, τόσο επί καλοήθων, όσο και επί κακοήθων όγκων