Μέση τιμή

Το άθροισμα των τιμών ενός δείγματος διαιρουμένου δια του αριθμού των παρατηρήσεων.

Μέση τιμή = (χ12+....χν)/ν