Μείωση

Η διαδικασία διαίρεσης των ευκαριωτών κατά την οποία τα νέα κύτταρα μετατρέπονται από διπλοειδή σε απλοειδή.