Μονοκλωνικό αντίσωμα

Αντίσωμα που παράγεται από ένα κύτταρο ή ένα κλώνο κυττάρων και διαθέτει συγκεκριμένη δομή και εξειδίκευση. Βλ. Επίσης, πολυκλωνικά αντισώματα. Μονοκλωνικά αντισώματα και καρκίνος πνεύμονος.