Μακρομόριο

Μεγάλο μόριο πολυμερές, που σχηματίζεται από πολλά μικρά μόρια, τα μονομερή.