Σύστημα λεμφαγγειακό, πνεύμονος

Η ροή της λέμφου προς και μέσα στα περι­αγ­γειακά, περιβρογ­χικά και υπεζωκοτικά λεμφαγγεία διευκολύνεται (α) από τη διαφορά της υδροστατικής πιέσεως μεταξύ του αίματος, του διάμεσου υγρού και του λεμφαγ­γειακού υγρού· (β) από τη μεγάλη διαπερατότητα των τοι­χωμάτων των λεμφαγγείων· (γ) από τις μετακινήσεις της λέμφου, τις οφει­λό­μενες στις ανα­πνευστικές κινήσεις και, (δ) από την παρουσία βαλβίδων και τις περι­στα­λτι­κές κινήσεις των λεμφαγγείων.