Σύνδρομο Williams-Campbell

κυστικές βρογχεκτασίες (&).
Το σύνδρομο Williams Cαmbell είναι σπάνια παθολογική εκτροπή συγγενούς ανεπάρκειας των χόν δρων των υποτμημστικών βρόγχων με αποτέλεσμα τη σταδιακή διαμόρφωση κυστικών βρογχεκτασιών κι εκποενευστική απόφραξη των αεραγωγών. Αν και το σύνδρομο αυτό περιγράφεται, σχεδόν αποκλειστικά, στην παιδιατρική βιβλιογραφία, σημαντικός αριθμός κλινικών παρατηρήσεων επί ενηλίκων έχει επίσης δημοσιευτεί. Προφανώς, οι ενήλικοι ασθενείς με το σύνδρομο έχψουν ελαφρότερη ανεπάρκεια χονδρίνου ιστού, συγκριτικά με εκείνους που εμφανίζουν ττην παθολογική εκτροπή, κατά την παιδική ηλικία. Α και είναι σπάνιο, το σύνδρομο W-C πρέπει α θεωρείται στη δ.δ. ενήλικων ασθενών μερ κυστικές βρογχεκτασίες.  |Σύνδρομο Williams Cαmbell |