Σημείο Kussmaul

 Επί καρδιακής ανεπάρκειας (ΚΑ), η  συστηματική φλεβική υπέρταση εκδηλώνεται με διάταση της σφαγίτιδας. Φυσιολογικά, η πίεση της σφαγίτιδας μειώνεται κατά την εισπνοή, αλλά αυξάνεται σε ασθενείς με ΚΑ. (σημείο Kusmaul). το εύρημα αυτό διαπιστώνεται, επίσης, επί περιοριστικής περικαρδίτιδας.

βλέπε σημείο Kusmaul, ώση σφαγίτιδας φλεβός

===================

Σημείο Cardarelli. είναι παθολογική ώση της τραχείας που αναγνωρίζεται σε ασθενείς με ανεύρυσμα του αορτικού τόξου. Αναγνωρίζεται εάν ο ιατρός πιέσει επί του θυροειδούς χόνδρου και τον μετατοπίσει ελαφρά προς τα αριστερά. Αυτό αυξάνει την επαφή του αριστερού στελεχιαίου βρόγχου με το αορτικό τόξο επιτρέποντας του συστολικούς παλμούς της αορτής να καθίστανται αντιληπτές  στην επιφάενεια του σώματος εάν υπάρχει ανεύρσμα της αορτής. Ο λάρυγξ φαίνεται ότι δονείται και μερικές φορές η δόνηση παρασύρει ολόκληρη την κεφαλή.