Σύστημα Οξειδασών Μικτών Λειτουργιών (Mixed Function Oxidase System)

Το πνευμονικό ενζυμικό σύστημα μεταβολισμού ξενοβιοτικών ουσιών προσομοιάζει, από πολλές απόψεις, με το ηπατικό ομόλογό του. Και τα δύο συστήματα εδράζονται στο υποκυτταρικό επίπεδο, ενεργοποιούνται πλήρως, μόνο παρουσία NADPH και Ο2, χρησιμοποιούν τα ένζυμα c-ρεδουκτάση του κυτοχρώματος και το κυτόχρωμα Ρ-450 και μεταβολίζουν μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Έχουν κοινή οδό μεταβολισμού, που είναι η οξείδωση του υποστρώματος μετά τη μεταφορά ενός ηλεκτρονίου από NADPH στο κυτόχρωμα Ρ-450. Το ηπατικό μικροσωμιακό σύστημα οξειδασών μικτών λειτουργιών είναι προφανώς ισχυρότερο από το αντίστοιχο των πνευμόνων και αυτό οφείλεται στη μεγαλύτερη συγκέντρωση του κυτοχρώματος Ρ-450 στο ήπαρ. Όπως στο ηπατικό μικροσωμιακό σύστημα, έτσι και στο πνευμονικό ευρίσκονται περισσότεροι τύποι κυτοχρώματος. Φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορές στην ειδικότητα των υποστρωμάτων μεταξύ των δύο συστημάτων, που είναι πιθανό να οφείλονται στις ποιοτικές διαφορές μεταξύ των δύο κυτοχρωματικών συστημάτων. Οι μεταξύ τους ποιοτικές σχέσεις ευρίσκονται ήδη υπό εντατική έρευνα. Πάντως το ηπατικό μικροσωμιακό σύστημα οξειδασών μικτών λειτουργιών, με εξαίρεση την υδροξυλάση του βενζοπυρενίου, είναι περισσότερο αντιδραστικό του πνευμονικού στις ξενοβιοτικές χημικές ουσίες. Φαίνεται ότι η πνευμονική πρόσληψη και αποδόμηση χημικών εξωγενών ουσιών υπολείπεται ποσοτικά της αντίστοιχης μεταβολικής λειτουργίας του ήπατος, αλλά είναι γνωστό ότι διάφοροι παράγοντες, όπως το κάπνισμα των τσιγάρων επάγουν τη μεταβολική δραστηριότητα του πνεύμονα και ενισχύουν τη συνεισφορά του στην ολική μεταβολική δραστηριότητα του σώματος. Επιπλέον του συστήματος των οξειδασών μικτών λειτουργιών, οι πνεύμονες διαθέτουν άλλα ενζυμικά συστήματα εξειδικευμένα στην αποδόμηση χημικών ουσιών, όπως τα συστήματα εποξειδικής υδράσης και s-τρανσφεράσης της γλουταθειόνης, τα οποία, όμως, δεν είναι τόσο αποτελεσματικά, όσο το μικροσωμιακό οξειδωτικό σύστημα.