Σαρκοείδωση - Παθολογοανατομική τεκμηρίωση

|σαρκοείδωση|Εάν όλες οι προσπάθειες διαγνωστικής τεκμηριώσεως αποβούν αρνητικές, πρέπει να επιχειρείται μεσοθωρακοσκόπηση ή βιοψία ανοικτού πνεύμονος. Με την τελευταία μέθοδο, η διάγνωση προσεγγίζεται σε ποσοστό 100%.
Πάντως η διάγνωση μπορεί να τεκμηριωθεί με βάση τα κλινικά και απεικονιστικά χαρακτηριστικά στο στάδιο Ι σε ποσοστό 98% και στο στάδιο ΙΙ, σε ποσοστό 89%. Γενικά, βιοψία δεν απαιτείται:
-επί συνδρόμου Lofgren, με γρήγορη και αυτόματη ύφεση,
-όταν υπάρχει η σχέση CD4+/CD*+<3.5
-όταν εντοπίζονται στο σπινθιηρογράφημα  lamda sign και  panda sign.