Συντελεστής διαλυτότητας CO2 στο πλάσμα

Ο συντελεστής διαλυτότηtας CO2  στο πλάσμα είναι 0.03 mM/mmHg, στους 37ºC και συμμετέχει στη διαμόρφωση της εξισώσεως Henderson-Haseelbalch