Σιγμοειδής καμπύλη

File:Logistic-curve.svgH σιγμοειδής καμπύλη είναι μια μαθηματική έκφραση που ορίζεται από την έκφραση:

S(t)= 1/ (1+e-t ).

Είναι μοντέλο συμπεριφοράς πληθώρας φυσικών φαινομένων, που χαρακτηρίζονται από κορεσμό της παραμέτρου t, σε πολύ υψηλές τιμές. Δηλαδή, παρουσιάζει plateau και δεν αυξάνεται πλέον, με αύξηση της τεταγμένης.

ατά τη σύνδεση της με O2, η αιμοσφαιρίνη δρα ως ομοτροπικό ένζυμο, που ενεργεί με διπλή ιδιότητα, δηλαδή ως υπόστρωμα και ρυθμιστικός καταλύτης. Αυτός είναι ο λόγος της διαμορφώσεως της σιγμοειδούς καμπύλης κορεσμού της αιμοσφαιρίνης . Η ΚΚΑ σχηματίζεται πειραματικά, με ανθρώπειο αίμα και διάφορες συγκεντρώσεις O2 σε θερμοκρασία 37°C και pH = 7.40∙ και προσομοιώνεται μαθηματικά με την εξίσωση:

 

 {8.3}

 

 

σχήμα 8-1. Καμπύλη κορεσμού αιμοσφαι-

ρίνης (ΚΚΑ) . SO2% = ποσοστό κορεσμέ-

νης Hb.

 

Για τις προηγούμενες συνθήκες, το σφάλμα της εξισώσεως είναι 0.55% στο επίπεδο κορεσμού 98.77%. Παρατηρώντας την ΚΚΑ (σχ. 8-1) διαπιστώνουμε ότι με PaO2 = 100 και 60 mmHg, η αιμοσφαιρίνη ευρίσκεται κορεσμένη σε ποσοστό 97.5% και 90.9%, αντίστοιχα1. Τιμές PaO2 κάτω από το επίπεδο των 60 mmHg, που εμπίπτουν στο επικλινές τμήμα της καμπύλης, συνεπάγονται δραστική ελάττωση του ποσοστού κορεσμού. Έτσι, η ικανότητα της αιμοσφαιρίνης να μεταβάλλει τη χημική της συγγένεια με το Ο2 κατά τρόπο, ώστε να δεσμεύει O2 σε περιβάλλον πλούσιο σε O2, όπως τα πνευμονικά τριχοειδή και να το αποδεσμεύει, εφ’ όσον ευρεθεί σε περιβάλλον με χαμηλή PO2, όπως τα ιστικά τριχοειδή, την αναδεικνύει ως ιδανικό μεταφορέα O2.

καμπύλη κορεσμού αιμοσφαιρίνης
καμπύλη κορεσμού αιμοσφαιρίνης