Σημείο Pasteur

Το χαμηλότερο όριο της μερικής πιέσεως Ο2 που απαιτείται στο επίπεδο των μιτοχονδρίων, προκειμένου να διατηρηθεί αερόβιοςμεταβολισμός. Οι αερόβιες αντιδράσεις πραγματοποιούνται στα μιτοχόνδρια των κυττάρων, αν και η PμΟ2 ( μερική πίεση Ο2 στο επίπεδο των μιτοχόνδριων) είναι πολύ χαμηλή. Η οξειδωτική φωσφορυλίωση συνεχίζεται απρόσκοπτα στα μιτοχόνδρια, ενόσω η PΟ2 σ’αυτά διατηρείται μεγαλύτερη του 1 mmHg (κριτική τιμή PΟ2, σημείο Pasteur). Σε καταστάσεις με μικρότερη παροχή Ο2 στο επίπεδο των μιτοχόνδριων, η παραγωγή ενέργειας συνεχίζεται στο κυτταρόπλασμα, μέσω αναερόβιων αντιδράσεων, αν και η μαζικότερη παραγωγή ΑΤΡ προϋποθέτει την παρουσία Ο2. Πραγματικά, παράγεται 19 φορές περισσότερη ενέργεια κατά την αερόβια, παρά την αναερόβια καύση της γλυκόζης. Έτσι, 1 gr γλυκόζης αποδίδει 38 moles ΑΤΡ και 1270 KJ ενέργεια, εάν υποστεί αερόβιο μεταβολισμό, αλλά μόνο 2 moles ΑΤΡ και 67 KJ ενέργεια, εάν υποστεί αναερόβιο.