Σύνδρομο ΡΙΕ

   χωρίς προϋπάρχον άσθμα

Σύνδρομο ΡΙΕ με προϋπάρχον άσθμα

Μικρή αναλογία ασθματικών ασθενών (<1%) αναπτύσσουν σύνδρομο ΡΙΕ στη διαδρομή της παθήσεώς τους. Η συχνότητα αυτή είναι μεγαλύτερη από ότι συμβαίνει στο γενικό πληθυσμό. Η αιτιολογία είναι άγνωστη. 2. Σύνδρομο ΡΙΕ με προϋπάρχον άσθμα

Στους πάσχοντες από εξωγενές άσθμα, η αναπτυσσόμενη ηωσινοφιλία συνδυάζεται με υπερέκκριση παθολογικής συστάσεως βλέννης, που απολήγει στον επιπωματισμό αεραγωγών και την παραγωγή μετεμφρακτικών διηθήσεων στην ακτινογραφία θώρακος. Μεταξύ των ασθενών με βρογχικό άσθμα που αναπτύσσουν σύνδρομο ΡΙΕ συγκαταλέγεται μια μικρή αναλογία με βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση ή σύνδρομο Churg-Strauss ή χρόνια ηωσινοφιλική πνευμονία.