Σύνδρομο Löfgren

Αμφοτερόπλευρη πυλαία αδενίτιδα, πυρετός οζώδες ερύθημα (συχνότερο στις γυναίκες) και αρθραλγίες.  Υφίσταται αυτόματη ύφεση στο 85% των περιπτώσεων. Ύφεση εμφανίζουν όλοι οι θετικοί στο HLA-DRB1 και οι μισοί αρνητικοί
Γενικά, σύνδρομο Löfgren παρουσιάζουν οι ασθενείς με σαρκοείδωση ως ακολούθως:
Ακτινολογική σταδιοποίηση
Στάδιο Ι    77.3%
Στάδιο ΙΙ   22.7%
Λειτουργικός έλεγχος αναπνοής
VCπροβ                                                                               60-135 (98)
FEV1, %προβ                                                62-131 (98)
DLCO προβλ %                                                 52-126 (87)
Κυτταρική ανάλυση του BAL
Σχετικός αριθμός λεμφοκυττάρων %        3-66 (20.2)
Σχετικός αριθμός CD4+                               11-44 (29.8)
CD4/CD8 0.8-32 (6.8)
Αριθμός ασθενών με BAL CD4/CD8 >4.0    73.5%

Flash Card: σύνδρομο Lofgren

Ενώ το Σύνδρομο Loffler είναι αίτιο ηωσινοφιλίας, που πιστεύεται ότι οφείλεται σε λοίμωξη από παράσιτα, όπως η ασκαρίς (Ascaris lumbricoides).

Το σύνδρομο Lofgren είναι οξεία μορφή σαρκοειδώσεως, που χαρακτηρίζεται από αμφοτερόπλευρη πυλαία λεμφαδενίτιδα, οζώδες ερύθημα, χαμηλό πυρετό και πολυαρθραλγία
Τυπικά, εμφανίζεται σε νεαρά κορίτσια, μέ εξαιρετική πρόγνωση.