Σύνδρομο Poland

To σύνδρομο Poland είναι σπάνια, συγγενής σύμφυτη ανωμαλία που χαρακτηρίζεται από απουσία ή ατροφία του θωρακικού μυός, ετερόπλευρα, που, συνήθως συνοδεύεται από συδακτυλία της σύστοιχης άκρας χειρός. Συχνότερα προσβάλλει το δεξιό ημιθωράκιο, και παρατηρείται συχνότερα στους άνδρες παρά στις γυναίκες.  

βλέπε: διαθωρακική υπερηχογραφία θώρακος