Σύνδρομα με μείωση της ικανότητας αερισμού

Γενικά,  μπορούμε να ταξινομήσουμε δύο είδη μειώσεως της ικανότητας αερισμού στους πνεύμονες: αποφρακτικού και περιοριστικού τύπου.

Ο επόμενος πίνακας εισφέρει στη μεταξύ τους διάκριση.

κατηγορία

FEV1/FVC ευρεθ

FEV1 %προβ

VC%προβ

TLC% προβ

Αποφρακτικού τύπου μείωση της ικανότητας αερισμού

Ήπια

60-70%

60-80%

Μέτρια

40-60%

40-60%

βαριά

<40%

<40%

↕↓

Περιοριστικού τύπου μείωση της ικανότητας αερισμού

Ήπια

↕↑

60-80%

70-90%

Μέτρια

30-60%

50-70%

βαριά

<30%

<50%

 

 

Σύνδρομα με μείωση ικανότητας αερισμού, FEF25-75%
Σύνδρομα με μείωση ικανότητας αερισμού, FEV1
.Σύνδρομα με μείωση ικανότητας αερισμού, FEV1/FVC
Σύνδρομα με μείωση ικανότητας αερισμού, FVC
Σύνδρομο αποφρακτικό, έλεγχος με PEFR