άμυνα και φλεγμονή στις βρογχεκτασίες

 Οι βρογχεκτασίες μπορεί να είναι απότοκες ανεπάρκειας αμυντικών μηχανισμών, που συνεπάγονται αλλεπάλληλες μικροβιακές προσβολές ή χρόνια επίκοιση μικροοργανισμών, με αποτέλεσμα παρουσία επίμονης φλεγμονής, η οποία, με τη σειρά της, οδηγεί σε δομικές αλλοιώσεις στο βρογχικό τοίχωμα. Η παράταση των φλεγμονωδών αλλοιώσεων στο βρογχικό δένδρο, σε έδαφος μειονεκτικών αμυντικών μηχανισμών μπορεί να οδηγήσει, περαιτέρω, σε προσβολή του λεπτής υφής πνευμονικού παρεγχύματος. Είναι, ακόμη πιθανό, ότι οι βρογχεκτασίες προέρχονται από παθολογικές φλεγμονώδεις διεργασίες, ππου διευκολύνουν την εγλκατάασταση χρόνιας, αυτοτροφοδοτούμενης φλεγμονής.   

Όταν ένα μικρόβιο εισβάλλει στους πνεύμονες διεγείρει τα επιθηλιακά κύτταρα, τα δενδριτικά κύτταρα και τα μακροφάγα.  Τα επιθηλιακά κύτταρα παράγουν χημοκίνες, που, με τη σειρά τους προσελκύουν ουδετερόφιλα, τα οποιία συνεισφέουν στην φαγοκυττάρωση των μικροβίων. Όλα τα κύτταρα των οποίων η συγκέντρωση αυξάνεται, είτε με προσέλευση ή με πολλαπλασιασμό, όμου με τα επιθηλιακά κύτταρα παράγουν κυτταροκίνες, και αυξητικούς παράγοντες, με αποτέλεσμα την ενίσχυση των απαντήσεων του αμυντικού συστήματος, επιφέροντας περαιτέρω αύξηση των κυττάρων της φλεγμονής.                                                                                   

μειονεξίες της φυσικής ή μηχανικής άμυνας.

 Όπως είναι γνωστό, η πρώτη γραμμή άμυνας, εδράζεται στο τραχειοβρογχικό δένδρο, μέσω του οποίου διέρχεται ο έμφορτος μικροβίων και τοξικών αερίων εισπνεόμενος αέρας, λαμβάνοντας τυρβώδη ροή. Η ροή αυτή διευκολύνει την καθίζηση, καθήλωση επιμερισμένης ύλης και σωματιδίων, στον βλεννογόνο. Ο βλεννογόνος σχηματίζει ένα κυλιόμενο τάπητα, ωθούμενος  κεφαλικά, με τη ρυθμική συγχρονισμένη κίνηση των κροσών των επιθηλιακών κυττάρων που επαλείφουν το τοίχωμα των βρόγχων. Επιπλέον, τα βλαπτικά σωματίδια μπορεί να εκτοξεύονται με τα  προστατευτικά αντανακλαστικά των άνω (πταρμός) και κάτω (βήχας) αεροφόρων οδών, ή να καταπίνονται (φάρυγγας). Η μείωση του αντανακλαστικού του βήχα μπορεί να ευνοεί την ανάπτυξη λοιμώξεων, αλλά δεν είναι γνωστό, εάν ευνοεί και την ανάπτυξη βρογχεκτασιών, επίσης ().  Η παρουσία βρογχεκτασιών στο μέσο λοβό, και η εποίκιση άτυπων μυκοβακτηριδίων, έχει δειχθεί ότι οφείλεται σε μείωση της αποδόσεως του αντανακλαστικού του βηχός () (Σύνδρομο Lady Windermere, &).

Figure 2CT γυναικός με σύνδορμο Lady Windermere. Αναγνωρίζεται εντοπισμένη βρογχεκτασία στο δεξιό μξέσο λοβό.