Συντελεστής διακυμάνσεως, coefficient of variation

Έκφραση της σταθερής αποκλίσεως, ως ποσοστό της μέσης τιμής του χαρακτηριστικού ενός πληθυσμού/δείγματος. Υπολογίζεται ως λόγος της σταθερής αποκλίσεως και της μέσης τιμής:

Συντελεστής διακυμάνσεως= σταθερή απόκλιση/μέση τιμή