Σχέση Κ+ με pH

Υπάρχει ανάδρομη σχέση μεταξύ των μεταβολών στο pH και των συγκεντρώσεων του Κ+. Εάν το pH αυξάνεται, το Κ+ στον ορό μειώνεται και αντίστροφα: εάν το pH μειώνεται, το Κ+ αυξάνεται. Αυτό συμβαίνει επειδή, κατά μεν την αλκάλωση, μετακινούνται Η+ από τον ενδοκυττάριο χώρο στον εξωκυττάριο, ενώ κατά την οξέωση, από τον εξωκυττάριο, προς τον ενδοκυττάριο. Η μετακίνηση Η+ προκαλεί αντίθετη μετακίνηση Κ+. Έτσι, επί αλκαλώσεως προκαλείται υποκαλιαιμία και αύξηση των ενδοκυττάριων επιπέδων Κ+, που επιφέρουν αύξηση της νεφρικής απεκκρίσεως Κ+, που, αν παραταθεί επί ημέρες, σημειώνεται μείωση του σωματικού φορτίου Κ+. Αντίθετα, η οξέωση συνεπάγεται μετακίνηση Η+ στον ενδοκυττάριο χώρο και ανταλλαγή με Κ+, στον εξωκυττάριο∙ προκαλείται υπερκαλιαιμία και ελάττωση των ενδοκυττάριων συγκεντρώσεων Κ+, που επιφέρει μείωση της νεφρικής απεκkρίσεως Κ+. Εάν η οξέωση παραταθεί επί ημέρες, το σωματικό φορτίο Κ+ θα αυξηθεί στο βαθμό της υπερκαλιαιμίας.