Σωμάτια μυοεπιθηλιακά

Τροποποιημένα λεία μυϊκά κύτταρα που περιβάλλουν τα αδενικά κύτταρα των υποβλεννογόνιων αδένων του τραχειοβρογχικού δένδρου. Διεγειρόμενα, κυρίως με χολινεργικά ερεθίσματα, συσπώνται και προκαλούν την εκκένωση των αδενικών κυττάρων.