Σχέση PEFR και FEV1

Η σχέση της PEFR και της FEV1 είναι γραμμική και οι μεταβολές της μιας παραμέτρου είναι απόλυτα, σχεδόν, ανάλογες της άλλης. Ο συντελεστής συσχετίσεώς τους ισούται με 0.85, περίπου. Όπως φαίνεται στο σχήμα, η διασπορά των συσχετίσεων, είναι μάλλον εκτεταμένη, ώστε για FEV1 2 L , η PEFR μπορεί να κυμανθεί από 250-400 l/min.

Συμπερασματικά, η PEFR σχετίζεται με διαταραχές ροών στους μεγάλους αεραγωγούς. Εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την  προσπάθεια. Κυρίως χρησιμοποιείται στη διαχείριση του άσθματος και της αποδόσεως των βρογχοδιασταλτικών.