Σχέση κυψελιδικού, V̇A, και πνευμονικού, V̇E, αερισμού

Παρόλο ότι ο κατα λεπτό αερισμός (V̇E) μετριέται με ευχέρεια, δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες, αναφορικά με την επάρκεια του V̇̇A. Ο αναπνεόμενος όγκος και η συχνότητα αναπνοής δεν διευκρινίζουν το ποσοστό του αέρος που τελικά, θα καταλήξει στις κυψελίδες, ως ωφέλιμος αερισμός,  ή θα παραμείνει στους αμιγείς αεραγωγούς, ως αερισμός νεκρού χώρου. Αλλά ακόμη και εάν ο κυψελιδικός αερισμός  μετρηθεί, δεν παρέχει πληροφορίες αναφορικά με το πόσον του CO2 που παράγεται στον οργανισμό και το μέγεθος του V̇A που απαιτείται για την αποβολή του (à1260). Ο ωφέλιμος αερισμός είναι ο κυψελιδικός, V̇Α,  που μπορεί να μετρηθεί με τη μέθοδο Ogilvie και. Συν., , βασισμένη στην εξίσωση Fick.