Στέρνο

Το στέρνο ανήκει στα πλατιά οστά & βρίσκεται στη μεσότητα του πρόσθιου
Τοιχώματος του θώρακα