Συντελεστής διαχύσεως

βλέπε: ικανότητα διαχύσεως, διάχυση,

Ο όρος εισήχθη από το Fick, ο οποίος όρισε ότι υπό σταθεροποιημένες συνθήκες, η διαχυτική ροή είναι ανάλογη προς την κλίση συγκεντρώσεως (την προοδευτική μείωση της συγκεντρώσεως από το πλησιέστερο σημείο προς το απώτερο):

JZ=-D dC/dz, όπου J είναι η μάζα διαχυτικής ροής, , dC/Dz είναι η κλίση συγκεντρώσεως πρoς την κατεύθυνση z, που συνήθως εκφέρεται ως μερική πίεση του διαχεόμενου αερίου ή η συγκέντρωσή του, και ο σταθερός όρος D, ο συντελεστής διαχύσεως, οπότε, για ένα αέριο y ισχύει:

Fy =Cy/ (βγ · PΤΟΤ), όπου PΤΟΤ είναι η συνολική πίεση και βy, είναι ο συντελεστής χωρητικότητας , που αντιστοιχεί με το ποσόν της μη διαλυμένης ουσίας και εκφέρεται σε μονάδες mmol/(volume·