Νόσος υαλοειδούς μεμβράνης Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας νεογνών

    Οξεία πνευμονική διαταραχή των νεογνών, που χαρακτηρίζεται από [α] γενικευμένη ατελεκτασία, [β] ενδοπνευμονική διαφυγή, [γ] διαταραχές αερισμού αιματώσεως, [δ] μείωση της πνευμονικής διατασιμότητας.

    Α:Γ =1.8:1

    αίτια: παραγωγή ανώριμης επιφανειοδραστικής ουσίας (που συνήθως άρχεται τη 18-20 εβδομάδα της κυήσεως). Η ανωριμόττηα προκαλεί ατελεκτασία των βοτρυδίων.

    παρατηρείται σε πρόωρα νεογνά, νεογνά διαβητικών μητέρων, σε περιπτώσεις περιγεννητικής ασφυξίας.

    εγκατάσταση: Συνήθως σε διάστημα μικρότερο των 2-5 ωρών από τη γέννηση, επιδιενοιύμενη στο επόμενο 24-48ωρο. Ακολούθως παρατηρείτια προοδευτική βελτίωση μετά 48-72 ώρες.

    κλινικώς: παθολογική εισολκή του θρωακικού τοιχώματος , κυάνωση, εκπνευστικός γογγυσμός, αύξηση αναπνευστικού ρυθμού,

    ακτινολογικώς: τυπικά εικόνα θαμβής υάλου, και στους δύο πνεύμονες, παρουσία εμφανούς αεροβρογογράμματος και υποαερισμός. Ο υποαερισμός οφείλεται στην απώλεια πνευμονικού όγκου, που μπορεί να αντιρροπισθεί με αναπνευστική θεραπεία. Απεικονίζεται λεπτοκοκκιώδης εικόνα, αμφοτερόπλευρη και συμμετρική. Διάχυτη εικόνα θαμβής υάλου, και στους δύο πνεύμονες, με υπό τάση πνευμοθώρακας αριστερά, και πνευμομεσοπνευμόνιο, στοματογαστρικός σωλήνας φαίνεται στον οισοφάγο.

    έκβαση: Τα ευρήματα λύονται αυτόματα, μετά παρέλευση 7-10 ημερών. Η πορεία αυτή συνθέτει ήπια εικόνα σε επιβιώσαντες, χωρίς θεραπεία. Θάνατος 18%. Η θνητόττηα και η νοσηρότητα έχουν βελτιωθεί..... βλέπε: ατελεκτασία εκ συγκολλήσεως.

    οξείες επιπλοκές:  το βαροτραύμα μπορεί να προκαλέσει παρεγχυματικές ψευδοκύστεις, πνευμονικό διάμεσο εμφύσημα, ψευδοκάθαρση, πνευμοθώρακα, πνευμοπερικάρδιο, πνευμοπεριτόναιο, υποδόριο μεμφύσημα, διάχυτες σκιάσεις (επιδεινώνουν την πρόγνωση) επιπροστιθέμενη πνευμονία, μαζική εισρόφηση, πνευμονική αιμορραγία, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, λόγω υπερφορτίσεως, επιμένοοιν ανοικτός βωτάλειος πόρος, (η διέγερση με Ο2 δεν προάγει τη συγκλειση του πόρου. πνευμονική αιμορραγία,  ενδοκρανιακή αιμορραγία, νεκρωτική εντεροκολίτις, οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

    χρόνιες επιπλοκές: λοβώδες εμφύσημα, εντοπισμένο διάμεσο εμφύσημα, επανειλημμένες λοιμώξεις, υπογλωττιδική στένωση, από τη διασωλήνωση.

    θεραπεία, υποστηρικτική, χορήγηση επιφανειοδραστικής ουσίας μέσω της τραχείας.