Σύνθεση ειπνεόμενου – εκπνεόμενου αέρα

Σύνθεση εισπνεόμενου αέρα                    σύνθεση εκπνεόμενου αέρα

O2 -   158 mm Hg (20.9%)                            O2 -   116 mm Hg (15.3%)

CO2 - 0.3 mm Hg (0.04%)                             CO2 - 32 mm Hg (4.2%)

H2O - 5.7 mm Hg (0.75%)                            H2O - 47 mm Hg (6.2%)

Ν2 -    596 mm Hg  (78.4%)                          Ν2 -  565 mm Hg (74.3%)