Συντελεστής διηθήσεως

Είναι σταθερά αναλογίας. Υψηλή τιμή αφορά τριχοειδές με υψηλή διαπερατότητα στο νερό, ενώ χαμηλή τιμή, τριχοειδές σχετικά στεγανό. Ο συντελεστής διηθήσεως εξαρτάται από δύο παραμέτρους:   [α] το μέτρο της εγκάρσιας επιφάνειας των τριχοειδών· και, [β] της υδραυλικής αγωγιμότητας των τριχοειδών.