Νεοπλάσματα πνεύμονος - ορολογία

BRCA1 και BRCA2
ErbB
Αγγειογένεση, angiogenesis
Αδένωμα, adenoma
Αδενοκαρκίνωμα, adenocarcinoma
αιμοπεταλιακός αυξητικός παράγων, platelet-derived growth factor (PDGF)
ακτινοθεραπεία, radiotherapy
Αναρρόφηση δια λεπτής βελόνης, fine needle aspiration cytology (FNAC)
Αναστολείς αγγειογενέσεως, angiogenesis inhibitors
Αναστολείς κινάσης κυτταρικού κύκλου, cell cycle kinase inhibitors
αναστολείς μεταγωγής σήματος, signal transduction inhibitors
Ανταγωνιστής, antagonist
αντίσταση, resistance
Απόπτωση, apoptosis
 Αυξητικοί παράγοντες, growth factors
αυξητικός παράγων των αγγειακών ενδοθηλίων, vascular endothelial growth factor (VEGF)
Αυξητικός παράγων των ινοβλαστών, fibroblast growth factor (FGF)
Βραχυθεραπεία, Brachytherapy
Βρογχογενές καρκίνωμα, bronchogenic carcinoma
Βρογχοσκόπηση, bronchoscopy
Ένζυμο, Enzyme
Επιδερμικός αυξητικός παράγων, Epidermal growth factor, EGF
επιδερμοειδές καρκίνωμα, squamous cell carcinoma
 επιπολασμός, prevalence
επίπτωση, incidence
Καλοήθης, benign
Καρκινογόνα, carcinogens
κινάση της τυροσίνης, tyrosine kinase
κινάση τυροσίνης του αιμοπεταλιακού αυξητικού παράγοντος, platelet derived growth factor tyrosine kinase (PDGF tyrosine kinase)
κινάση, kinase
κινητοχόριο, kinetochore
Κυτοτοξικό, cytotoxic
Κυτταρικός κύκλος, cell cycle
Κυτταρολογία, cytology  
λευχαιμία, leukaemia
μεγαλοκυτταρικός καρκίνος, large cell carcinoma
μαστογραφία, mammogram
μεταγωγή σήματος, signal transduction
μεταλλάξεις, mutations 
Μετάλλαξη ογκογονιδίου, oncogene mutation
μετάσταση, metastasis (pl. metastases)
μίτωση, mitosis
μιτωτική άτρακτος, mitotic spindle
μονοκλωνικό αντίσωμα, monoclonal antibody  
νεοπλασία, neoplasia
νεο-συμπληρωματική χημειοθεραπεία, neo-adjuvant therapy
ογκογονίδιο, oncogene
περικύτταρα, pericytes
Πλαμίδιο του υποδοχέα του αυξητικού παράγοντα, pFGFR
πλυπλοειδής polyploidy
σε πειραματικό επίπεδο,  in vitro
σταδιοποίηση, staging
στην πραγματική ζωή, in vivo
στοχευμένη θεραπεία, targeted therapy
Συμπληρωματική χημειοθεραπεία, adjuvant therapy
Σύνδρομο Pancoast
Σύνδρομο Horner
συρρίκνωση (συνήθως προσωρινή/ατελής),  regression
Υποδοχέαας του αυξητικού παράγοντος των αγγειακών ενδοθηλίων, vascular endothelial growth factor receptor (VEGFR)
Υποδοχέας του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντος, human epidermal growth factor receptor (HER)
Υποδοχέας του αυξητικού παράγοντος των ινοβλαστών, ibroblast growth factor receptor (FGFR)
υποδοχέας, receptor
υποτροπή, relapse
υποχώρηση, remission
φθορίζουσα βρογχοσκόπηση
Χημειοθεραπεία, chemotherapy