Κινάση

Ένζυμο που προσθέτει μια φωσφορική ομάδα –συνήθως από ένα μόριο από ΑΤΡ- σε κάποια