σταδιοποίηση, staging

 Σύστημα ταξινομήσεως όγκων. Οι συμπαγείς όγκοι θεωρούνται ανάλογα με το μέγεθος της πρωτοπαθούς εστίας, την επινέμηση περιοχικών ή απομακρυσμένων λεμφαδένων και την παρουσία μεταστάσεων. Για αιματολογικούς όγκους, παίρνεται υπ όψη όι θέσεις αναπτύξεως και η εντόπισή τους.

 Η πρώτη συστηματική προσπάθεια ταξινομήσεως όγκων έγινε από τον CF Steinthal, το 1906, ο οποίος πρότεινε ένα σύστημα, το οποίο, ακολούθως δέχτηκε τροποποιήσεις και βελτιώσεις. Έχουν προταθεί σωρεία ταξινομητικών μεθόδων, με τις οποίες επιχειρείται η ομαδοποίηση των νεοπλασμάτων, ανάλογα με τη κλινική και εργαστηριακή τους συμπεριφορά και την απάντησή τους στη θεραπεία.

Το επικρατέστερο είναι το ΤΝΜ σύστημα. Τ, για το μέγεθος του όγκου, Ν, για την παρουσία επινεμημένων λεμφαδένων και Μ την ύπαρξη μεταστάσεων. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, κάθε πνευμονικό νεόπλασμα περιγράφεται με τους εξής όρους:

Τ0, Τ1, Τ2, Τ3, Τ4
Ν0, Ν1, Ν2, Ν3
Μ0, Μ1.

Οι αριθμητικοί δείκτες, χαρακτηρίζουν την προϊούσα επέκταση της παθήσεως.

έτσι, ως προς το μέγεθος προβλέπονται οι επόμενες διαβαθμίσεις:

Τx: ο πρωτοπαθής όγκος δεν μπορεί να προσδιορισθεί, υψηλός κίνδυνος νεοπλασίας
Τ0: χωρίς στοιχεία πρωτοπαθούς όγκου.
Τis: καρκίνωμα in situ
Τ1,Τ2,Τ3,Τ4: προϊούσα αύξηση του μεγέθους και της έκτασης του πρωτοπαθούς όγκου.

ως προς τις επινεμήσεις των επιχωρίων ή απομακρυσμένων μεταστάσεων, προβλέπονται οι επόμενες διακρίσεις:

Νx: οι τοπικοί λεμφαδένες δεν μπορούν να εκτιμηθούν
Ν0: χωρίς στοιχεία τοπικής προσβολής τοπικών λεμφαδένων
Ν1,Ν2,Ν3: προϊούσα προσβολή των τοπικών λεμφαδένων.

Τέλος, οι μεταστάσεις προβλέπονται στις εξής διαβαθμίσεις:

Μx: απομακρυσμένη μετάσταση δεν μπορεί να εκτιμηθεί
Μ0: χωρίς στοιχεία απομακρυσμένης μετάστασης
Μ1: ύπαρξη μεταστατικής νόσου.

Χρησιμοποιούνται ορισμένα προθέματα, προκειμένου να διακριθούν οισ υσνθήκες υπό τις οποίες επιχειρήθηκε η ταξινόμηση. Έτσι, έχουμε  κλινική ταξινόμηση, cΤΝΜ, παθολογοανατομική ταξινόμηση, pΤΝΜ, περαιτέρω διακρινόμενη σε: Gx: δεν μπορεί να εκτιμηθεί ο βαθμός διαφοροποίησης, G1: υψηλή διαφορποίηση,, G2: μέτρια διαφοροποίηση, G3: πχαμηλή διαφοροποίηση, G4: αδιαφοροποίητο.

βλέπε:

ταξινόμηση του καρκίνου του πνεύμονα, κατά το σύστημα ΤΝΜ