Μετάλλαξη ογκογονιδίου, oncogene mutation

Μεταβολή ή μετάλλαξη ενός ογκογονιδίου. Παρόμοιες μεταλλάξεις εισφέρουν στο σχηματισμό ενός όγκου.

http://en.wikipedia.org/wiki/Oncogene