Αναστολείς κινάσης κυτταρικού κύκλου, cell cycle kinase inhibitors

Ομάδα μορίων που στοχεύουν ειδικές κινάσες (ένζυμα) και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αναστολή της αναπτύξεως του όγκου.