κινάση της τυροσίνης, tyrosine kinase

Χημικό προϊόν των κυττάρων που διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις διαδικασίες διαιρέσεώς του. Ενερεγοποιούν το στάδιο της μιτώσεως στον κυτταρικό κύκλο.