υποχώρηση, remission

Όρος που χρησιμοποιείται όταν μια νόσος/πάθηση υποχωρει (μερική υποχώρηση ή εξαφανίζεται τελείως (πλήρης υποχώρηση).