αιμοπεταλιακός αυξητικός παράγων, platelet-derived growth factor (PDGF)

 Αυξητικός παράγων που παράγεται από τα αιμοπετάλια που δρα στα περικύτταρα και τα λεία μυϊκά κύτταρα. Τα αιμαγγεία συντίθενται από δύο αντεπιδρώντα είδη κυττάρων: τα ενδοθηλιακά κύτταρα σχηματίζουν τον εσωτερικό χιτώνα του αγγείου και τα περικύτταρα καλύπτουν την επιφάνεια του τοιχώματός τος. και συνεισφέρουν στο σχηματισμό και τη σταθερότητά τους. Ο PDGF επομένως, εισφέρει στην προαγωγή της αναπτύξεως νεόπλαστων αγγείων που αποτελεί μέρος της διαδικασάις της αγγειογενέσεως.