Αυξητικός παράγων, επιδερμικός, epidermal growth factor, EGF

ΕΠΙΚΡΙΣΗ. Είναι γεγονός ότι με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την  επέκταση των γνώσεών μας,  ο ρόλος των ογκογονιδίων, κατασταλτικών και ευοδωτικών, ενισχύεται σημαντικά και βαθμιαίως αναγνωρίζεται ότι διαδρμματίζουν κρίσιμο ρόλο στην παθογένεια του καρκίνου. 

Ο επιδερμικός αυξητικός παράγων και ο TGF-a είναι μέλη της οικογένειας των ΕGF που δρουν μέσω των υποδοχέων EGFR. Οι EGF και TGF-a παράγονται από μεσεγχυματικά κύτταρα και δρουν επί υποδχέων που εντοπίζονται στα πνευμονικά επιθηλιακά κύτταρα και το παρακείμενο μεσέγχυμα. Οι πηγές και οι εντοπίσεις του παράγοντος  φανερώνουν το ρόλο τους στις αντεπιδράσεις επιθηλιακών κυττάρων-μεσεγχύματος. Επιπλέον, εκφράζονται από τα κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα και ρυθμίζουν τον πολλαπλασιασμό των τύπου ΙΙ κυττάρων. Τόσο ο EGF, όσο και  ο TGF-a επηρεάζουν την ανάπτυξη και διακλάδωση του τραχειοβρογχικού δένδρου. Πειραματικά, ευοδώνουν τον πολλαπλασιασμό και τη διχοτόμηση, ενώ η αναστολή τους μειώνει το ρυθμό διχοτομήσεως.
✵✵✵✵  η ογκογενετική μετάλλαξη του ECGFR✵✵✵✵✵✵
 H οικογένεια ECGFR που επίσης αναφέρεται και ως οικογένεια HER ή Erb αποτελείται από 4 μέλη: EGFR (HER1/ErbB1), HER2 (ErbB2), HER3 (ErbB3) and HER4. Οι παράγοντες αυτοί ρυθμίζουν πολλές φυσιολογικές εξελίξεις και εμπλέκονται στη διαμόρφωση, απόπτωση, κυτταρική κινητικότητα και στη νεοαγγειογένεση