υποδοχέας, receptor

 Το εξειδικευμένο τμήμα ενός κυττάρου που αναγνωρίζει, συνδέει και ενεργοποιείται από ένα βιολογικό ή συνθετικό σήμα (που ονμάζεται λιγανδίνη). Το σύμπλεγμα υποδοχέας-λιγανδίνη παράγει μια βιολογική απάντηση. Οι περισσότεροι υποδοχείς είναι στην επιφάνεια του κυττάρου εκτός εκείνων που συνδέουν στεροειδή, που ευρλίσκονται στον κυτταρικό πυρήνα. 

E=εξωκυτταρικός χώρος, Ι=ενδοκυτταρικός χώρος, Ρ=μεμβράνη κυτοπλάσματος