Μεγαλοκυτταρικός καρκίνος - large cell carcinoma

Τύπος μη μικροκυτταρικού καρκινώματος του πνεύμονος, [που συνήθως άρχεται στους βρόγχους και συσχετίζεται με το κάπνισμα.

βλέπε: μεγαλοκυτταρικός καρκίνος