Μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα

 

σύνοψη
≈2% όλων των ιστολογικών τύπων
ισχυρή συσχέτιση με το κάπνισμα
μεγάλοι περιφερικοί όγκοι  (ø>3 cm)
συχνά εμφανίζει έκκεντρη νέκρωση
ταχεία ανάπτυξη
πρώιμες μεταστάσεις
η διάγνωση εξ αποκλεισμού, επειδή δεν συνδέεται με κερατίνη (επιδερμοειδές), αδενοειδή δομή (αδενοκαρκίνωμα), ή διαφοροποίηση μικροκυτταρικού καρκινώματος
στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, μπορεί να αναδειχθούν χαρακτήρες αδενο-ή επιδερμοειδούς.
Συχνά όγκος Pancoast 
συχνά επινεμείται τη άνω κοίλη φλέβα και προκαλεί σύνδρομο άνω κοίλης φλεβός.

  Fig. 3E

 

 

 http://www.ajronline.org

Τo υψηλής κακοήθειας μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα αφορά το 10% όλων των βρογχογενών καρκινωμάτων. Μικροσκοπικώς, δεν εμφανίζει ούτε πλακώδη ούτε αδενοειδή εικόνα.Εν τούτοις, με τη βοήθια του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου μπορεί να αναγνωρισθούν χαρακτηριστικά είτε καρκινώματος πλακωδών επιθηλίων ή αδενοκαρκινώματος, δηλώνοντας ότι το μεγαλοκυτταρικό νεόπλασμα είναι χαμηλής διαφοροποιήσεως αδενοκαρκίνωμα ή εκ πλακώδες καρκίνωμα. Σημειώνεται ότι η κλινική του εικόνα και η ακτινολογική του εμφάνιση προσομοιάζει πρισσότερο με αδενοκαρκίνωμα.  Η ενδοσκοπική του εικόνα, επίσης, δεν είναι ευχερώς διακριτή εφόσον τα περισσότερα μεγαλοκυτταρικά καρκινώματα δεν επινεμώνται τους κεντρικούς αεραγωγούς. Οι όγκοι αυτοί εντοπίζονται υποπλευρίως,χωρίς ή με σπάνιο ουλώδη ιστό.

Στη ταξινόμηση της WHO των πνευμονικών νεοπλασμάτων αναγνωρίζονται διάφορες παραλλαγές του μεγαλοκυτταρικού καρκινώματος: Βασικοειδές, εκ διαυγών κυττάρων, λεμφοεπιθηλιόμορφο ( lymphoepithelial-like), ακόμη και ένα νμεγαλοκυτταρικό νευροενδοκρινικό καρκίνωμα. Με εξαίρεση το βασικοειδές τύπο, όλες οι παραλλαγές του μεγαλοκυτταρικού εντοίζονται στην περιφέρεια του πνεύμονος, ώστε καθίστανται δυσδιάκριτοι με τις ενδοσκοπικές τεχνικές. Αντίθετα, μπορεί να προσεγγισθούν με διαθωρακική FNA. Δεν υπάρχουν ειδικά κυτταρολογικά χαρακτηριστικά, εκτός από το γεγονός ότι τα νεοπλασματικά κύτταρα τείνουν να είναι διάσπαρτα, έχουν άφθονο κυτόπλασμα και εμφανή πυρήνα. Με τα χαρακτηριστικά αυτά επιδιώκεται η διάκρισή του από το μικροκυτταρικό,στα κυτταρολογικά παρασκευάσματα.

εντόπιση