κυψελιδικό αδένωμα

Kαλοήθης όγκος με αδενοειδή κατασκευή ή αδενικής προελεύσεως. Τα αδενώματα μπορεί να εξαλλάσσονται, οπότε μεταπίπτουν σε αδενοκαρκινώματα.

Υπό τον όρον αυτό, καταχωρούνται αδενώματα των τραχειοβρογχικών αδένων το βλεννώδες κυσταδένωμα, το πλειομορφικό αδένωα, και το θηλώδες αδένωμα. τα κυψελιδικά αδενώματα είναι σπάνιοι, καλοήθεις,  όγκοι, συνήθως μονήρεις, περιφερικοί, που εμφανίζονται ως κυστικά μορφώματα που επαλείφονται από κυβοειδές επιθήλιο, που ομοιάζει με τα τύπου ΙΙ πνευμονοκύτταρα. το επιθήλιο, σε μερικές περιπτώσεις απολατύνεται σε τέτοιο βαθμό, που μπορεί να συγχέεται με ενδοθήλιο, ώστε να συγχέεται με αγγειακές παραγωγές. Στις περιπτώσεις αυτές, εξετάσεις ιστοχημείας για αγγειακούς δείκτς CD31 η 34 και επιθηλιακοί δείκτες, όπως η πανκυτοκερατίνη το αντιγόνο της επιθηλιακής μεμβράνης, μπορεί να βοηθήσουν. Στην ακτινογραφία απεικονίζεται ως μη αποτιτανωμένη νομισματοειδής σκίαση στις υποπλεύριες ζώνς του πνεύμονος. Λόγω της περιφερικής τους εντοπίσεως, οι πληροφορίες περί της βρογχοσκοπικής του εικόνας ή τις ιστοπαθολογικές τους διακρίσεις είναι περιορισμένες.