μιτωτική άτρακτος, mitotic spindle


 

Μια πρωτεϊνική  δομή (tubulin) που προσκολλάται στα χρωματοσώματα και, μέσω έλξεως, απομακρύνει τα δύο sets των χρωματοσωμίων μακρυά το ένα από το άλλο. , μετφαφέροντας κάθε set στον κάθε πόλο του κυττάρου.

http://www.nature.com