πλυπλοειδής polyploidy

Η κατάσταση, κατά την οποία υπάρχουν περισσ΄τοερα των σειρών δύο χρωματοσωμάτων σε ένα κύτταρο.

http://www.nature.com/scitable/topicpage/polyploidy-1552814