μεταγωγή σήματος, signal transduction

 Ο μηχανσιμός μέσω του οποίου ένα σήμα εκπέμπεται ααπό την επιφάνεια του κυττάρου προς τον πυρήνα του.

http://t1.gstatic.com

 

Πολλές από τις διαβιβάσεις που αποστέλλονται σε όλο το σώμα, πχ., μέσω των αυξητικών παραγόντων ή μέσω των νευροδιαβιβαστών, βασίζονται μέσω υποδοχέων στις επιφάνειες των κυττάρων. Μετά την ενεργοποίησή τους, οι υποδοχείς προωθούν τα σήματα προς τον πυρήνα,  μέσω οδών διαβιβάσεως.