Πνευμονίες -ταξινόμηση

τύπος

συνηθέστερα

παθογόνα

ασυνήθη

παθογόνα

απεικόνιση ημέρες νοσηλείας
NHAP
Streptococcus pneum
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
Legionella
Chlamydophila pneumoniae

συρρέοντα εξιδρωματικάστοιχεία/ λοβώδης, ± πύκνωση ± πλ. συλλογή

όχι εκσκαφή

7-10
CAP S pneumoniae
H influenzae
M catarrhalis
Legionella
Mycoplasma

συρρέοντα εξιδρωματικά ± πύκνωση± πλ. συλλογή

όχι εκσκαφή

7-10
NP Pseudomonas aeruginosa
Klebsiella
Escherichia coli
Serratia νεκρωτική πνευμονία με εκσκαφή (απόστημα) επί P aeruginosa και Klebsiella.

αμφοτερόπλευρες διηθήσεις χωρίς απόστημα ή πλ. συλλογή
 

10-21
VAP        
AP        

NHAΡ: πνευμονία επί ιδρυματισμένων, CAP:πνευμονία κοινότητας, ΝΡ: νοσοκομειακή πνευμονία, VAP: πνευμονία διασωλιημωμένων ασθενών, AP: πνευμονία από εισρόφηση

βλέπε:

πνευμονία κοινότητας
πνευμονία ιδρυματισμένων.
νοσοκομειακή πνευμονία
πνευμονία διασωληνωμένων
πνευμονία εξ εισροφήσεως
πνευμονία επί ανοσοκατεσταλμένων ατόμων
πνευμονία, υποστατική
πνευμονία εξ υπερευαισθησίας
χρόνια ηωσινοφιλική πνευμονία
πνευμονία βακτηριακή
άτυπη πνευμονία
πνευμονία βακτηριακή vs άτυπη
πνευμονία μη βακτηριακή
πνευμονίτις από ερπητοϊό

Troy CJ, Peeling RW, Ellis AG, Hockin JC, Bennett DA, Murphy MR, et al. Chlamydia pneumoniae as a new source of infectious outbreaks in nursing homes. JAMA. Apr 16 1997;277(15):1214-8

Hutt E, Radcliff TA, Oman KS, Fink R, Ruscin JM, Linnebur S, et al. Impact of NHAP guideline implementation intervention on staff and resident vaccination rates. J Am Med Dir Assoc. Jun 2010;11(5):365-70

Mills K, Graham AC, Winslow BT, Springer KL. Treatment of nursing home-acquired pneumonia. Am Fam Physician. Jun 1 2009;79(11):976-8